โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)

     ๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

   ๒. ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

. ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ สู่สากล   

. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู

. พัฒนาการบริหารจัดการอย่างมีระบบ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  เป้าประสงค์( Goals)

๑. ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ  

    ๒. ผู้เรียนมีความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

    ๓. ผู้เรียนมีความรอบรู้ ด้านศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น ดนตรี กีฬา  สู่สากล

    ๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

    ๕. บริหารจัดการอย่างมีระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน