โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนวัดละไม  มีอาคารเรียน  3  หลัง  โรงฝึกงาน  1  หลัง  อาคารเอนกประสงค์  1  หลังห้องสมุด   1  หลัง  บ้านพักครู  1  หลัง  ส้วม  3  หลัง  9  ที่นั่ง  อาคารเรียนหลังที่  1  สร้างแบบ 
.พิเศษ  เมื่อ พ..  2475  เสร็จเรียบร้อย  เมื่อเดือนสิงหาคม  2476  เปิดสอนเมื่อเดือนพฤศจิกายน  2476  มีนักเรียน  108  คน  ชาย  65  คน  หญิง  43  คน  อาคารเรียนหลังนี้เป็นทรงปั้นหยา  2  ชั้น  มุงกระเบื้องซีเมนต์  พื้นกระดาน  ต่อมามีผู้อุปการะได้ก่อกำแพงคอนกรีตสูง  1  เมตร  ทั้ง  4  ด้าน 
เสริมกันสาดมุงกระเบื้องซีเมนต์
  มีประตูเข้าออกชั้นล่าง  4  ประตู  ก่อถังน้ำซีเมนต์ด้านหน้า  1  ถัง  ขนาด  1X2  เมตร  สำหรับเก็บน้ำฝนใช้ สำหรับดื่ม  ตัวอาคารกว้าง  9  เมตร  ยาว  20  เมตร  สูง  8  เมตร  อาคารหลังนี้ พระครูประยุติธรรมโสภิต (พระอธิการไหล) พร้อมด้วยพระภิกษุ  และนายน้อม    สมวงศ์  ผู้ใหญ่บ้านผู้อุปการะได้เป็นกำลังสำคัญ   พระครูประยุติธรรมโสภิต  สละเงินส่วนตัว  600.-บาท  ร่วมกับราษฎรในหมู่บ้าน  500.-บาท   คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งหมด   6,000.-บาท(เงินหกพันบาทถ้วน)

ต่อมาปี  2504  ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ  2503  ให้เปิดชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (.5-7) แต่เนื่องจากห้องเรียนไม่พอพระครูประยุตธรรมโสภิต   ผู้อุปการะได้อนุญาตให้ใช้กุฏิ  เดิมใช้เปิดหอฉัน 
เปิดสอน ป
.5 เป็นการชั่วคราว  ในระหว่างนั้นพระครูประยุติฯ เป็นประธานพร้อมด้วยนายชู    ขวัญละมัย  ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3    นายน้อม    สมวงศ์   ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  นายชุ่ม  ศิริพันธ์  ครูใหญ่   พร้อมคณะครูได้ประชุมชาวบ้านหมู่ 3-4  ตำบลมะเร็ต  เพื่อขยายอาคารเรียน  ที่ประชุมมีมติให้ต่อเติมอาคารหลังเก่า 
โดยร่วมกันสละเงิน
  แรงงาน   สร้างต่อเติมไปทางด้านทิศใต้  ยาว  14 เมตร กว้าง  9  เมตร  มีมุขยื่นออกด้านหน้าคิดเป็นค่าก่อสร้าง ต่อเติมประมาณ  65,000.-บาท  แต่ยังค้างบางส่วน เช่นฝ้าเพดาน  ประตู  หน้าต่างชั้นล่าง ใช้เรียนไปก่อน  ตั้งแต่  17  พฤษภาคม  2505

ในปีงบประมาณ  2507   ทางราชการให้งบประมาณก่อสร้างต่อเติมส่วนที่ยังค้างอยู่   จนแล้วเสร็จเป็นเงิน   37,000.-บาท  ในเดือนมีนาคม  2507  ยื่นฝาชั้นบน  ทำระเบียง  ติดลูกเกรง   ต่อหลังคา  ติดฝ้าเพดาน   ติดบานประตู  หน้าต่างก่ออิฐ  ฉาบปูนห้อง  อาคารหลังที่  2  ก่อสร้างแบบ 024  จำนวน 
4  ห้องเรียนเนื่องจากโรงเรียนวัดละไมเปิดสอนถึงชั้นประถมปลาย  มีนักเรียนมากถึงชั้นละ  2   ห้อง  ในปีการศึกษา  2507  พระครูประยุติฯผู้อุปการะพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน  ราษฎร  กรรมการศึกษา  ได้ประชุมตกลงให้มีการร่วมกันสละเงิน   แรงงานและวัสดุ   ได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์   ในวันที่  22  ตุลาคม  2507 
โดยนายจำรัส
   สุพัฒนกุล นายอำเภอมาเป็นประธาน   อาคารหลังนี้ยาว  18  เมตร กว้าง  9  เมตร  2  ชั้น ค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรงงานจนถึงยกมุง ประมาณ  25,500.-บาท เป็นเงินที่รับบริจาคจากประชาชน 
การก่อสร้างยังค้างอยู่มาก พื้นที่ก็ต้องถม เพราะเป็นที่ลุ่ม

ปีการศึกษา  2509  ได้งบประมาณจากทางราชการเป็นเงิน  40,000.- บาท จึงได้ดำเนินการก่อสร้างต่อ   จนเสร็จเรียบร้อย  เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2509  เปิดใช้เมื่อ วันที่  1   สิงหาคม 2509  คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น  120,000.-บาท

อาคารหลังที่  3  เป็นอาคารแบบ  017   2  ชั้น   8  ห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนวัดละไมตั้งอยู่ในบริเวณวัด   ไม่มีที่ดินเป็นของโรงเรียนขาดบริเวณและสนามเด็กเล่น  ไม่มีที่ปลูกสร้างอาคารเรียนอาคารประกอบไม่สามารถขยายต่อไปได้  ประจวบกับนักเรียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี   ทางโรงเรียนโดยการนำของนายชุ่ม    ศิริพันธ์   ได้ติดต่อขอรับบริจาคที่ดินให้โรงเรียน  มีผู้สละที่ดินในหมู่ 4 จำนวน   4    รายคือ

1.   นายสมจิต    เหงี่ยมไพศาล   อดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4  บริจาค  จำนวน  6 ไร่ 70 ...

2.    นางโพธิ์    เทพรักษ์     บริจาค    2   งานเศษ

3.    นายผง      แซ่ภู่     บริจาค    1      งาน

4.    นายเท้ง     แซ่ภู่     บริจาค   2  งาน

รวมเป็นที่ดินทั้งหมด    7    ไร่     1    งาน    70   ตารางวา  และที่ดินแปลงนี้อยู่ห่างจากวัดละไมประมาณ     600    เมตร

ในปี งบประมาณ  2513  ทางราชการได้ติดต่อของงบประมาณจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  เพื่อก่อสร้างอาคารเรียน  แบบ  017  เป็นเงิน  150,000.-บาท  และองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ให้งบประมาณสมทบ
  50,000.-บาท  รวมเป็นเงิน  200,000.-บาท  เริ่มวางศิลาฤกษ์ เมื่อ  8 เมษายน  2514  โดยนายเอื้อน   ภาระบุญ  นายอำเภอเป็นประธาน  ทำการยกมุง เมื่อ  7  พฤษภาคม 2514    อาคารหลังนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่  6  มกราคม  2515  เปิดเรียนชั้น  5-6-7  และได้มีผู้บริจาคเงิน, แรงงาน สร้างสิ่งต่อไปนี้.-

1.   นายเหลื่อม   นางมี    พูลสวัสดิ์  บริจาคเงินสร้างสะพานเป็นเงิน 4,020.-บาท

2.   นายดิลก   สุทธิกลม  สมทบเงินสร้างสะพาน  1,000.-บาท

นายหยวด-นางนงลักษณ์  รุจิจรรยง บริจาคเงินสร้างเสาธงเหล็ก  3,500.-บาท

นายจรูญ   มีเดช  บริจาคกระเบื้องมุงหลังคา  20,000.-บาท

นางแป้น   นายวัฒน์  สองพี่น้อง  บริจาคเงินสร้างบ่อน้ำ  1,200.-บาท

นอกจากนี้ราษฎรบ้านละไม   ได้สละสิ่งของ   อุปกรณ์ และแรงงานอาหารช่วยเหลือในการก่อสร้าง  คิดเป็นเงินประมาณ   50,300.-บาท  คณะกรรมการสละเงินสมทบสร้างส้วมซึม  3  ที่นั่งเป็นเงิน  10,000.-บาท

ปีงบประมาณ  2519   ได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด   สร้างบ้านพักครู  
1    หลัง  เป็นอาคารไม้   2   ห้องนอน ใต้ถุนสูงเป็นเงิน   40,000.-บาท

ปีงบประมาณ  2522  กระทรวงสาธารสุข  ให้งบประมาณสร้างถังเก็บน้ำประปา เงิน 6,000.-บาท 
และสปช
. ให้งบสร้างถังเก็บน้ำฝน  แบบ  .33  ความจุ   33  ลูกบาศก์เมตร  เพื่อเก็บน้ำฝนไว้ดื่ม  บริเวณหลังอาคาร 3  เป็นเงิน  20,000.-บาท

ปีงบประมาณ  2523  นายชุ่ม  ศิริพันธ์  ได้ขอลาออกจากราชการ  ทางราชการมีคำสั่งแต่งตั้งให้นายนิยม   กุฎีคง   ดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทนต่อไป

ปีงบประมาณ  2524  ได้รับงบสร้างส้วมซึม  ขนาด  2  ที่นั่ง  เงิน  20,000.-บาท 

ปี งบประมาณ  2526  สปช.อนุมัติเงินงบประมาณสร้างส้วมจำนวน  4  ที่นั่ง เงิน  50,000.-บาท

ปี พ..   2527   คณะครู  กรรมการศึกษา   ผู้ใหญ่บ้านร่วมกันบริจาคเงิน  สร้างบ่อน้ำ โดยสุวัฒน์    เจริญสุข  บริจาคปล่องบ่อ  จำนวน  10 ปล่อง  รวมของคณะครูเป็น   15  ปล่อง  คิดเป็นเป็นค่าวัสดุ   1,930.-บาท   ค่าแรงทั้งสิ้นประมาณ   2,000.-บาท  รวมค่าก่อสร้าง ทั้งสิ้น  3,930.-บาท

นับตั้งแต่ทางโรงเรียน  ได้แยกนักเรียนเข้าเรียนเป็น  2  ส่วน  ส่วนหนึ่งอาคาร  1-2  อยู่ในบริเวณวัดละไม  และส่วนที่  2  อาคาร 3 ทำให้เกิดปัญหาจัดการเรียนการสอน  การบริหารพอสมควร

ปีงบประมาณ  2529  นายอำพัน   มีเพียร  อาจารย์ใหญ่เกษียณอายุราชการ  จนถึงเดือนมิถุนายน  2530  ทางราชการได้แต่งตั้งนายไพศาล    ฉายสินสอน  มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนตำแหน่งที่เกษียณ  ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2530  ได้ประชุมคณะครูกรรมการศึกษาผู้อุปการะทั้ง 
3  หมู่บ้าน (3,4,6) เพื่อแจ้งปัญหาโดยรื้อย้ายไปเรียนโดยคณะครู-ภารโรง ได้ดำเนินการรื้อย้าย นักเรียนพร้อมวัสดุอุปกรณ์  มาเรียนรวมกันที่อาคาร 3 ในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2530  ทำให้เกิดปัญหาตามมาคือ  อาคารเรียน  ห้องเรียนไม่พอ ทางโรงเรียนพยายามแก้ปัญหา ดังกล่าว  จนกว่าจะได้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมในโอกาสต่อไป

ปีงบประมาณ  2532  ได้งบประมาณสร้างอาคารเอนกประสงค์  120,000.-บาท  และในปีงบประมาณเดียวกัน  นายไพศาล   ฉายสินสอน  อาจารย์ใหญ่ขอลาออก  และทางราชการได้มีคำสั่งที่ 482/2532  สั่ง ณ วันที่   23  มิถุนายน  2532   ให้นายไพศาล  ฉายสินสอน  พ้นจากตำแหน่ง 
นายลาภ
  ผลผลา   .2  โรงเรียนนี้  รักษาการในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่  จนถึงวันที่  18  กันยายน  2532  สปจ.สุราษฎร์ธานี  มีคำสั่งที่  694/2532    แต่งตั้งนายทวี    วิริยะพิทักษ์   มาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่ในปีเดียวกันนี้   โดยความร่วมมือและประสานงานของกรรมการศึกษา และกรรมการอุปถัมภ์  ได้มีนายส่วน-นางสมจิตร   เค้าอุทัย ได้แจ้งความประสงค์สร้างห้องสมุด  แยกเป็นเอกเทศให้กับทางโรงเรียนการดำเนินการสร้างห้องสมุดได้แล้วเสร็จเมื่อ เดือนมีนาคม  2532  ในวงเงิน  400,000.-บาท 
ได้จัดพิธีรับมอบโดย
  นายปรุง    พวงนัดดา   ผอ.กองวิชาการ  แทนท่านเลขาฯให้เกียรติมาเป็นประธานรับมอบ  ในวันที่  15  สิงหาคม  2532  และ นายทวี    วิริยะพิทักษ์  ได้ดำรงตำแหน่งจนถึง ปี พ.. 2536

นายปราโมทย์     พรหมรักษ์   บรรจุตำแหน่งอาจารย์ใหญ่ ต่อจาก นายทวี    วิริยะพิทักษ์  เมื่อวันที่ 1   กรกฎาคม   2536  ปี พ.. 2536  สร้างส้วมแบบ  601/26  จำนวน  1  ที่  2  ที่นั่ง 
โดยงบประมาณ
  สปช.    45,000.-บาท

ปี พ.. 2539  สร้างอาคารเรียน แบบ  สปช.  105/29/4  โดยงบประมาณ  สปช. 1,640,000.-บาท   และสนามบาสอเนกประสงค์  โดยงบประมาณ  .. จังหวัดสุราษฎร์ธานี สนับสนุนโดยพรรคประชาธิปัตย์  เป็นเงิน    207,000.-บาท

ปี พ..2540  ได้สร้างคูระบายน้ำคอนกรีตซีแพค  80 .  สนามฟุตบอล  โดยใช้เงินนอกงบประมาณที่เหลือจากการมอบทุนการศึกษาประจำปี เป็นเงิน  135,000.-บาท  และสร้างแผงคอนกรีตกันดิน   หน้าอาคารเรียน เป็นเงิน  30,000.- บาท

ปี พ.. 2542  ได้รับงบประมาณจากทางราชการต่อเติมอาคารเรียน  สปช. 105/29 จำนวน  2    ห้องเรียน 

ผลจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดีเด่นของโรงเรียนที่น่าจะได้นำเสนอไว้ในที่นี้คือในช่วงระหว่างปี  2512 – 2517  นักเรียน ป. 4 ของโรงเรียนได้รับทุนนักเรียนฉลาด  3  ปีติดต่อกัน 
และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
  7  สอบได้ระดับที่  1  ของอำเภอเกาะสมุย  2  ปีติดต่อกัน  ในปี  2516  นักเรียนชั้นป. 7  ได้รับพระราชทานรางวัลนักเรียนดีเด่น  และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนดีเด่นของภาคการศึกษา  3  ได้รับพระราชทานรางวัล จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จำนวน 2,000.- บาท   นายชุ่ม  ศิริพันธ์   ซึ่งเป็นผู้บริหารสมัยนั้น  ได้นำเงินจำนวนนี้  เป็นกองทุนเพื่อนำดอกผลมาช่วยเหลือนักเรียน  ซึ่งผู้ปกครองและประชาชน  ได้ร่วมบริจาคสมทบทุกปี  ปัจจุบันมีเงินกองทุนประมาณ  700,000.-กว่าบาท โดยมีคณะกรรมการเก็บรักษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์   หลังจากนั้นโรงเรียนได้รับการจัดตั้งให้เป็นโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัด

          ประวัติการจัดสร้างและการดำเนินงานจัดการศึกษาของโรงเรียนในอดีตที่ผ่านมา  นับเป็นตัวอย่างของความร่วมมือ  สามัคคีเสียสละ  ของประชาชนที่ช่วยกันทะนุบำรุงการศึกษา  เพื่อลูกหลานจนกระทั่งปัจจุบัน  บรรดาศิษย์เก่าผู้ปกครอง  ตลอดจนประชาชนทั่วไปยังคงให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนแห่งนี