โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม และมีคุณภาพโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

ปรัชญา

 "เจียระไนจิตวิญญาณให้ชีวิต  ด้วยสติปัญญา"   

อัตลักษณ์
"ยิ้มละไม ไหว้สวย ทักทายด้วยไมตรีจิต"

เอกลักษณ์
"นาฏศิลป์ ดนตรี กีฬาเด่น"