โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ (MISSION)         

     1.        ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
 
2.        ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมและมีส่วนร่วม
 
3.        ส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
4.        เสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน
 
5.        บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

  เป้าประสงค์( Goals) 

   

          1. สถานศึกษามีการบริหารจัดการมีคุณภาพ

          2. สถานศึกษาที่ครุภัณฑ์ที่เพียงพอและทันสมัย

          3. ผู้เรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมทีดีงาม

          4. สถานศึกษามีการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

          5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพ

          6. สถานศึกษามีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน

          7. ผู้เรียนมีสุขภาพและอนามัยที่ดี

          8. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          9. สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น(Sbmld)

   

    ยุทธศาสตร์

  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการ

2. ยุทธศาสตร์การจัดหาและพัฒนาครุภัณฑ์อาคารสถานที่

          3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้เรียนมีคุณธรรมและคุณภาพ

          4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

          5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

          6. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสัมพันธ์ชุมชน

          7. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอนามัยโรงเรียน

          8. ยุทธศาสตร์บริหารจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

          9. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD)