โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
นักเรียนมีทั้งหมด 13 ห้อง ดังนี้
  1.  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 1     ครูคมเนตร  บัวทอง            เป็นครูประจำชั้น
  2.  ประถมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2     ครูสนชัย  พรหมทอง          เป็นครูประจำชั้น
  3.  ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 1     ครูนิภาวรรณ ขวัญเมือง        เป็นครูประจำชั้น
  4.  ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 2     ครูอัสมัต      สะนิ               เป็นครูประจำชั้น
  5.  ประถมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 3     ครูวิไล      คลายานนท์        เป็นครูประจำชั้น
  6.  ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 1     ครูวิศาล       สมคิด             เป็นครูประจำชั้น
  7.  ประถมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2     ครูธันวา       สมคิด            เป็นครูประจำชั้น
  8.  ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 1     ครูพัชราพร   สังข์แก้ว         เป็นครูประจำชั้น
  9.  ประถมศึกษาปีที่ 4 ห้อง 2     ครูพงค์ษา    คุณชล            เป็นครูประจำชั้น
10.  ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 1     ครูอัจฉรียา   ทองมา           เป็นครูประจำชั้น
11.  ประถมศึกษาปีที่ 5 ห้อง 2     ครูอภิชาติ     ใจซื่อ            เป็นครูประจำชั้น
12.  ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1     ครูสุธียา      หน่อทองแดง     เป็นครูประจำชั้น
13.  ประถมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 2     ครูทัศนีย์     เมืองพรหม      เป็นครูประจำชั้น