โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
คณะผู้บริหาร

นางพรทิพย์ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางชวนพิศ รุจิระยรรยง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายงบประมาณ

นางสาวนิสสรณ์สิรี ด่านวิริยะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบุคลากร

นายอภิชาติ ใจซื่อ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารทั่วไป