โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่1/2563 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3
        วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ทางโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไมได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองให้กับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้า เวลา 8.30 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และเวลา 12.30 น. ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
        โดยทางโรงเรียนมีมาตรการการคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม และนั่งเว้นระยะห่างท่างสังคม (Social distancing) โดยมีรายละเอียดดังนี้
        - ผอ.พรทิพย์ แซ่ตัน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้กล่าวเปิดกิจกรรม และชี้แจ้งผู้ปกครองนักเรียนในเรื่องของการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อโควิด-19 และมาตรการต่างๆของโรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
        - กำนันสง่า พงศ์ฉบับนภา รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้พบปะกับผู้ปกครองและชี้แจงเรื่องกฎระเบียบต่างๆของโรงเรียน
        - ผู้ปกครองนักเรียนพบคุณครูประจำชั้น
        - ผู้ปกครองนักเรียนรับหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน และนมโรงเรียน
        ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับทางโรงเรียนเป็นอย่างดี

โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563,10:32   อ่าน 124 ครั้ง