โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพิศาล ศรีฟ้า
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2495
ชื่อ-นามสกุล : นายชุ่ม ศิริพันธ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายนิยม กุฎีคง
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2523 - พ.ศ.2525
ชื่อ-นามสกุล : นายอำพัน มีเพียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2525 - พ.ศ. 2529
ชื่อ-นามสกุล : นายไพศาล ฉายสินสอน
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2532
ชื่อ-นามสกุล : นายทวี วิริยะพิทักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายปราโมทย์ พรหมรักษ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2536 - พ.ศ.2543
ชื่อ-นามสกุล : นายเยี่ยมศักดิ์ นุ่นรักษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2543 - พ.ศ.2554
ชื่อ-นามสกุล : นายธนกฤต ศรีสุกใส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554 - 2557
ชื่อ-นามสกุล : นางพรทิพย์ แซ่ตัน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2558-ปัจจุบัน