โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการสอนวิชา นวดแผนไทย

โครงการสอน

วิชา  นวดแผนไทย           

ชั้น ป.4-6

1.  เรื่อง การนวดแผนไทย

          1.1 จำนวนคาบทั้งหมด     60     คาบ

          1.2 จำนวนคาบที่ครูประจำวิชาสอน      -     คาบ

          1.3 จำนวนคาบสำหรับวิทยากร    60   คาบ

2. ความคิดเห็นรวบยอด

          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 คือการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ อันเป็นเงื่อนไขสู่ระบบเศรษฐกิจเป็นฐานความรู้ให้คนไทยทั้งปวง ได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน ในการเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิต มีปัญญาไว้เป็นทุน สร้างงาน สร้างรายได้และนำประเทศให้หลุดพ้นจากวิกฤต เศรษฐกิจและสังคมโดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติและงานมีปัญญาไว้เป็นทุน

          ในการพัฒนาสังคมไทยให้สอดคล้องกับนโยบาย ซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการให้การศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต และการศึกษาเพื่อการพัฒนาอาชีพ โดยเฉพาะการให้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นการเรียนรุ้จาดกการปฏิบัติจริงบูรณาการกับวิถีชีวิต สามารถพัฒนาเยาวชนไทยให้นำความรู้และทักษะไปเป็นอาชีพเสริม อาชีพหลักได้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์อาชีพ

3. วัตถุประสงค์

          3.1 เพื่อดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

          3.2 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีความรู้พื้นฐานเรื่องการนวดแผนไทย

          3.3 เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน มีอาชีพติดตัว สามารถสร้างรายได้ต่อไปในอนาคต

4. เนื้อหา  1. ความเป็นมาของการนวดแผนไทย 2. การฝึกหัดขยำมือให้แข็งแรง 3. การจับเส้น 4. การเรียนรู้ จุดต่าง ๆ ในร่างกายและกดจุด 5. การนวดท่าต่าง ๆ

5. กิจกรรม

          5.1 เล่าประวัติความเป็นมาของการนวดแผนไทย

          5.2 สาธิตวิธีการนวดแผนไทย

          5.3 ดำเนินการลงมือปฏิบัติ

6. สื่อการเรียน  1. หลักสูตรการเรียนนวดไทย 2. ภาพจุดต่าง ๆ ในร่างกาย

7. อุปกรณ์ที่มีอยู่

          1. เก้าอี้นวด  2. ที่นอนปิคนิค  3. โลชั่นนวดเท้า 4. ผ้าขนหนู 5.  ยาหม่อง 6.ไม้กดจุด 7. กล่องแบ่งครีม  8. ตะกร้ามีฝาปิด 9. สำลีแผ่น 10 แอลกอฮอล์

 

8. ประเมินผล

          8.1...................................................................................................................................................

          8.2...................................................................................................................................................

9. ชื่อครูประจำวิชา / ประจำชั้น (นาย , นาง , นางสาว) นางสาวพัชราพร  สังข์แก้ว

10. ชื่อวิทยากร (นาย , นาง , นางสาว) เย็นใจ งามชาลี

โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2555,22:53   อ่าน 1605 ครั้ง