โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นางพรทิพย์ แซ่ตัน
ผู้อำนวยการสถานศึกษา


รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวนิสสรณ์สิรี ด่านวิริยะกุล
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานบุคคล

นายอภิชาติ ใจซื่อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป