โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางคมเนตร บัวทอง
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายพงศ์ษา คุณชล
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวดุษฎี ยืนนาน
ครูผ้สอนวิชาคณิตศาสตร์

นายนพดล แหวนเพชร
ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล
ครูผู้สอนกลุ่มคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4