โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครู คศ.1

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล
ผู้ช่วยครู

นางสาวเจนจิรา ชลสินธุ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวดุษฎี ยืนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวศศิธร จันทร์เพชร
ครูจ้างสอน

นางสาวลิตา สุดาจันทร์
ครูจ้างสอน

นางสาวจันจิรา ชายชูจีน
ผู้ช่วยครู