โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครู คศ.1

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล
ผู้ช่วยครู

นางสาวเจนจิรา ชลสินธุ์
ผู้ช่วยครู

นางสาวศศิธร จันทร์เพชร
ผู้ช่วยครู

นางสาวลิตา สุดาจันทร์
ผู้ช่วยครู

นางสาวจันจิรา ชายชูจีน
ผู้ช่วยครู