โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ

นางสาวกษม หนูจันทร์

นางสาวกัลยกร ยอดแก้ว

นายอภิชาติ ใจซื่อ

นายมนู สิงห์ทอง

นางสาวจันจิรา ชายชูจีน

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล