โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางคมเนตร บัวทอง

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง

นางสาวกษม หนูจันทร์

นางสาวกัลยกร ยอดแก้ว

นายอภิชาติ ใจซื่อ

นายมนู สิงห์ทอง

นางสาวปิยรัตน์ เพ็งพรหม

นางสาวจันจิรา ชายชูจีน

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล

นางสาวดุษฎี ยืนนาน