โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ฝ่ายวิชาการ

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายวิชาการ

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง

นางสาวกษม หนูจันทร์

นางสาวกัลยกร ยอดแก้ว

นายอภิชาติ ใจซื่อ

นายมนู สิงห์ทอง

นางสาวจันจิรา ชายชูจีน

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล

นางสาวดุษฎี ยืนนาน