โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารวิชาการ

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารวิชาการ

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาววิไล คลายานนท์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวกษม หนูจันทร์

นางสาวเกศินี แซ่แต้

นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวดุษฎี ยืนนาน