โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ฝ่ายงบประมาณ

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายงบประมาณ

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายงบประมาณ

นายมนู สิงห์ทอง

นางสาวอัสมัต สะนิ

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว

นายอภิชาติ ใจซื่อ

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์

นางสาวอุษา รุ่งโรจน์