โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารงบประมาณ

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงบประมาณ

นายมนู สิงห์ทอง

นางสาวอัสมัต สะนิ

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว

นายอภิชาติ ใจซื่อ

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์

นางสาวอุษา รุ่งโรจน์

นางสาวดุษฎี ยืนนาน