โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ฝ่ายบุคลากร

นางสาวนิสสรณ์สิรี ด่านวิริยะกุล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบุคลากร

นายมนู สิงห์ทอง
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบุคลากร