โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารบุคคล

นางคมเนตร บัวทอง
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวนิสสรณ์สิรี ด่านวิริยะกุล
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารบุคคล

นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม

นายทิวากร อมเฉลียง

นางสาวลัดดาวัลย์ บัวจันทร์