โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารบุคคล

นางคมเนตร บัวทอง

หัวหน้างานบริหารบุคคล

นางสาวกษม หนูจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล

นางสาวเกศินี แซ่แต้

นางสาวลัดดาวัลย์ บัวจันทร์