โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นายอภิชาติ ใจซื่อ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวกษม หนูจันทร์
รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฯฝ่ายบริหารทั่วไป

นายมนู สิงห์ทอง

นายสันติชัย ชัยธวัฒ

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์

นางสาวลัดดาวัลย์ บัวจันทร์