โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารทั่วไป

นายอภิชาติ ใจซื่อ
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวกษม หนูจันทร์
รองหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป

นางสาวนิสสรณ์สิรี ด่านวิริยะกุล

นายมนู สิงห์ทอง

นายพงศ์ษา คุณชล

นายสันติชัย ชัยธวัฒ

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์

นางสาวลัดดาวัลย์ บัวจันทร์