โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการ

นางสาวลัดดาวัลย์ บัวจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดุษฎี ยืนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ