โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
งานธุรการ

นางสาวลัดดาวัลย์ บัวจันทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวดนัยรัตน์ ชูพักตร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ