โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ผู้ช่วยครู

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์
ผู้ช่วยครู

นางสาวศศิธร จันทร์เพชร
ครูจ้างสอน

นางสาวลิตา สุดาจันทร์
ครูจ้างสอน