โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/0

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3