โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวอัสมัต อุศมา
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ผู้ช่วยครู

นางสาวศศิธร จันทร์เพชร
ครูจ้างสอน

นางสาวลิตา สุดาจันทร์
ครูจ้างสอน