โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิสสรณ์สิรี ด่านวิริยะกุล
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมือง

นางสาวดุษฎี ยืนนาน
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา , วิชาประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายนพดล แหวนเพชร
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาประวัติศาสตร์

นายมนู สิงห์ทอง
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา

นายสันติชัย ชัยธวัฒ
ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวเจนจิรา ชลสินธ์
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษาและวิชาหน้าที่พลเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์
ครูผู้สอนวิชาหน้าที่พลเมือง

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล
ครูผู้สอนประวัติศาสตร์และหน้าที่พลเมือง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางคมเนตร บัวทอง
ครูผู้สอนวิชาประวัติศาสตร์