โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางสาวนิสสรณ์สิรี ด่านวิริยะกุล
ครู คศ.3

นายสันติชัย ชัยธวัฒ
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา ชลสินธ์
ผู้ช่วยครู