โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิภาวรรณ ขวัญเมือง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวนิสสรณ์สิรี ด่านวิริยะกุล
ครู คศ.2

นายสันติชัย ชัยธวัฒ
ครู คศ.1

นางสาวเจนจิรา ชลสินธ์
ผู้ช่วยครู