โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนู สิงห์ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสันติชัย ชัยธวัฒ
ครู คศ.1

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์
ผู้ชวยครู