โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายมนู สิงห์ทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสันติชัย ชัยธวัฒ
ครู คศ.1

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์
ผู้ชวยครู