โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายมนู สิงห์ทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสันติชัย ชัยธวัฒ
ครูผู้สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

นายจีรพัฒน์ สายทองอินทร์
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3