โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวเกศินี แซ่แต้
ผู้ชวยครู