โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวเกศินี แซ่แต้
ผู้ชวยครู