โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางคมเนตร บัวทอง
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวนิภาวรรรณ ขวัญเมือง
ครู คศ.2

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ครู คศ.2

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง
ครู คศ.1

นายอภิชาติ ใจซื่อ
ครู คศ.1

นายทิวากร อมเฉลียง
ผู้ช่วยครู

นางสาวดุษฎี ยืนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ