โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวปรางทิพย์ สุขสะอาด
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวอัจฉรียา ทองมา
ครู คศ.2

นายอภิชาติ ใจซื่อ
ครู คศ.2