โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวกัลยกร ยอดแก้ว
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคมเนตร บัวทอง
ครู คศ.1

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวสุธียา หน่อทองแดง
ครู คศ.1

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ผู้ช่วยครู

นางสาวเจนจิรา ชลสินธ์
ผู้ช่วยครู

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล
ผู้ช่วยครู

นางสาวดุษฎี ยืนนาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ