โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววิไล คลายานนท์

หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางคมเนตร บัวทอง
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวอัสมัต สะนิ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายอภิชาติ ใจซื่อ
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวเจนจิรา ชลสินธ์
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย

นางสาวดุษฎี ยืนนาน
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นายนพดล แหวนเพชร
ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล
ครููผู้สอนวิชาภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4