โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดละไม
หมู่ที่ 4  ตำบลมะเร็ต  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84310
เบอร์โทรศัพท์ (077) 424492
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวกัลยกร ยอดแก้ว
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวพัชราพร สังข์แก้ว
ครู คศ.1

นางสาวอัสมัต อุศมา
ครู คศ.1

นางสาวทัศนีย์ เมืองพรหม
ผู้ช่วยครู

นางสาวเจนจิรา ชลสินธ์
ผู้ช่วยครู

นายอนุพงศ์ อัตถไพศาล
ผู้ช่วยครู